Jaishankar Biography

Birth Name: Subramaniam Shankar

Born : 12 July 1938, in Chennai, Tamil Nadu, India

Death : 03 June 2000, in Chennai, Tamil Nadu, India